آغاز مجموعه برنامه های فرهنگی از مشهد تا ماترا

نمایشگاه عکس های قدیم (آنتونیو جانوتزی) وج

از ساعت 17 روز شنبه 13 مهرماه 1398 نمایشگاهی مشتمل بر 30 عکس جدید شهر مشهد از ار محمد وشرو ؛ و 10 عکس قدیمی دوره قاجار این شهر از آقای «آنتونیو جانوتزی» از اهالی شهر «ماترا», در Ipogeo ди площади Сан-Франческо شهر از قای "رارارال ر" ارال Площадь یشششششیارال رارال Площадь رال یرارال شهرارال Площадь رالارال شهرالارال Площадь رالارحال رارالتار رالتالارحارارار. در حاشیه مراسم افتتاح این نمایشگاه که با حضور رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ شهردار ؛ و مشاور شهرداری "ماترا" ؛ و مشاور وزیر میراث و عالیت‌های فرهنگی ایتالیا انجام یافت ؛ اکبر قولی ؛ رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا ، طی مصاحبه با برنگار شبکه تلویزیونی "TRM" شهر "ماترا" ؛ با اشاره به مناسبات همه جانبه فرهنگ محور دو کشور ؛ و ارایه گزارش مختصری از روند شکل گیری و اجرای این طرح ؛ عکاسان ؛ و ارزش معنوی ؛ معماری ؛ و نری محتوای عکس‌های نمایشگاه را تشریح ؛ و ضمن سپاس از میزبان ؛ نسبت به استمرار همکاری‌هایی که نمایشگاه حاضر آغازگر آن است ؛ ابراز امیدواری نمود. ان نمایشگاه که تا روز 27 مهرماه 1398 برپا خواهد بود ؛ بخشی از مجموعه برنامه‌هایی است ؛ رایزنی رهنگی ایران در ایتالیا ، م زمان با انتخاب شهر «ماترا» به عنوان پایتخت رهنگی ارول در 2019 г. با عنوان «از مشهد تا ماترا» ، در این شهر برگزار می نماید.  

доля