نشست رونمایی برگردان ایتالیایی کتاب سفر به گرای 270 درجه

  برگردان ایتالیایی کتاب سفر به گرای 270 درجه با حضور نویسنده آن در ر رم رونمایی واهد شد

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ، با همکاری مؤسسهه Подробнее

Читать дальше ...
افتتاح نمایشگاه عکس عشایر ایران در شهر ماترا

افتتاح نمایشگاه عکس عشایر ایران در پایتخت فرهنگی اروپا

با مشارکت رایزنی رهنگی ایران در ایتالیا ، از ساعت 18:30 روز جمعه 8 نوامبر 2019 мес. (17 هبان ماه 1398) نمیشگاهرسعت با عنوان "اقوام و سرزمین ای ریسنده: مسیرهای Подробнее

Читать дальше ...
Редакционная новость "Направление Путешествие 270 °"

Презентация книги Дехгана "Путешествие по направлению 270 °".

Иранский институт культуры в Риме в сотрудничестве с Итальянским институтом Ближнего и Дальнего Востока (ISMEO) организует собрание для презентации книги Ахмад Дехган озаглавленный Подробнее

Читать дальше ...
Народы и Терре делла Лана. Фотовыставка в Матере

Традиции, культуры и взгляды; На путях трансчеловека

Вдоль хрупкой, но устойчивой сети овечьих следов, которые отмечают ландшафты южной Италии, проходят сотни лет истории нашей страны через безмолвную эпопею пастухов и Подробнее

Читать дальше ...
نمایش آثار حجم هنرمند ایرانی در جشنواره هنری تصاویر خیال ایتالیا

منتخبی از آثار حجم سارا توانا در جشنواره هنری تصاویر خیال به نمایش گذاشته شد

Подробнее که از 37 بان لغایت 4 بهمن ماه Подробнее

Читать дальше ...
Новый курс персидского языка начинается

Начните курс персидского языка 45 ° с большим успехом.

Новый курс персидского языка после летних каникул и с началом учебного года открывает свои двери и возобновляет преподавательскую деятельность.

Новый курс, размещенный Подробнее

Читать дальше ...
برگزاری نشست مطبوعاتی طرح از مشهد تا ماترای رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

خواهرخواندگی هرهای توس و ماترا و نامگذاری متقابل خیابان‌هایی در دو شهر

از ساعت 10 روز معه 19 مهرماه 1398 نشست مطبوعاتی واهرخواندگی شهرهای توس و «ماترا» ؛ و نامگذاری متقابل خیابان‌هایی در دو شهر ، در محل سالن اجتماعات رداری "ماترا" Подробнее

Читать дальше ...
Пакт о дружбе Матера-Мошхад, Матера 2019

Матера 2019 мероприятия, озаглавленные маршрут в Матера в провинцию Хорасан

Матера во время назначения Европейская столица культуры 2019 , укрепляет свою дружбу с городом Мешхед в Иране, называя маршрут в Италию Подробнее
Читать дальше ...
نمایشگاه گروهی نقاشان ایرانی در شهر پارما ایتالیا

نمایشگاه نقاشی هنرمندان موسسه تذهیب در نمایشگاه هنری پارما

با مدیریت موسسه فرهنگی هنری تذهیب ؛ و مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ نمایشگاه گروهی 36 اثر نقاشی نرمندان موسسه فرهنگی هنری تذهیب ؛ با موضوع (سماع در اشعار مولانا) از Подробнее

Читать дальше ...
От Матеры до Мешхеда - Матера События 2019

По следам Джаннуцци между Италией и Ираном - Matera Events 2019.


Со знанием того, что с культурой можно что-то изменить, родилась идея представить и продвинуть знания о персидской культуре и искусстве в Матере. в Подробнее

Читать дальше ...
Открылась выставка «От Матеры до Туса - Мешхеда»; Матера 2019

Matera 2019, проходит выставка From Matera to Tus.

Matera 2019 события: По случаю назначения города Матера культурной столицей Европы 2019 года (Матера 2019) и в присутствии советника по культурному наследию, мероприятиям и производствам Подробнее
Читать дальше ...
آغاز مجموعه برنامه های فرهنگی از مشهد تا ماترا

نمایشگاه عکس های قدیم (آنتونیو جانوتزی) وج

از ساعت 17 марта 13 мая 1398 года 30 года 10 недель назад المم د اآثزار محمد زوشرو ؛ و XNUMX عکس قدیمی Подробнее

Читать дальше ...
Мероприятия «От Матеры до Туса» в Матере 2019

Матера Европейская культурная столица 2019

Мероприятия «От Матеры до Туса» в Матере 2019

По следам Антонио Раффаэле Джаннуцци между Италией и Ираном.

Гипербола для определения Антонио Раффаэле Джаннуцци как «Марко Поло» города Сасси, но до Подробнее
Читать дальше ...
افتتاح نمایشگاه عکس شهرمشهد در ماترا

افتتاح نمایشگاه عکس های قدیم و جدید شهرمشهد در ماترا

رایزنی رهنگی ایران در ایتالیا از ساعت 17 روز شنبه 5 اکتبر 2019 г. نمایشگاه عکس های قدیم و دید شهر مشهد را در ر ماترا ایتالیا افتتاح می نماید. Подробнее

Читать дальше ...
45 ° курс персидского языка

Открыта регистрация на 45-й курс персидского языка.

Институт культуры Ирана в рамках своей дидактической деятельности организует 45-й курс персидского языка и литературы.

Цикл из 12 уроков персидского языка в Институте культуры Ирана Подробнее

Читать дальше ...