تازه های نشر

انتشار کتاب سی حکایت از نجینه ادبیات کهن ارسی

 رایزنی رهنگی ایران در ایتالیا کتاب «سی حکایت از گنجینه ادبیات کهن ارسی» را به اپ رساند. محتوای این کتاب ، سی حکایت گزیده از مجموعه هشت جلدی «قصه های خوب Подробнее

Читать дальше ...
46-й курс персидского языка

Регистрация на 46 курс персидского языка открыта

Институт культуры Ирана в Риме в рамках своей культурной и образовательной деятельности способствует Персидский язык, Курс направлен на ознакомление с одним из основных Подробнее

Читать дальше ...
دوره آموزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

چهل و مین دوره آموزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

چهل و ششمین دوره آموزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا از روز شنبه 7 مارچ 2020 م. (17 اسفند ماه тысяча триста девяносто-восемь) در محل رایزنی فرهنگی در شهر Подробнее

Читать дальше ...
برگزاری نشست تهدید میراث رهنگی ایران در شهر رم

برگزاری نشست یک میراث فرهنگی در خطر ؛ سایت های ایران در فهرست جهانی یونسکو

به ابتکار رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ و با مشارکت انجمن بین‌المللی مطالعات مدیترانه و شرق ، نشست “یک میراث فرهنگی در خطر ؛ سایت‌های ایران در فهرست Подробнее

Читать дальше ...
Театральное шоу 1 + 1

Итальянско-иранское совместное производство.

Два человека, которые приезжают издалека, из двух разных миров, оказываются в одном и том же месте, каждый со своим чемоданом. Каждый со своим прошлым, они оказываются на новой земле. Та же земля.
После Подробнее

Читать дальше ...
Культурное наследие в опасности

Угроза иранских культурных объектов в мировом списке ЮНЕСКО

Конференция под названием «Культурное наследие в опасности» при сотрудничестве Международной ассоциации средиземноморских исследований (ISMEO) и Института культуры Ирана. Подробнее

Читать дальше ...
Назери, Ализаде и Хадади, мастера персидской музыки на итальянском эксклюзиве

Шахрам Назери, итальянский эксклюзив для Accademia Chigiana.

Мероприятие организовано в сотрудничестве с Институтом культуры Ирана.

Пятница 13 декабрь к 21 часов в Концертный зал Палаццо Киджи Сарачини (в Сиене на Виа ди Ситта 89) Микат Подробнее

Читать дальше ...
نشست رونمایی برگردان ایتالیایی کتاب سفر به گرای 270 درجه

  برگردان ایتالیایی کتاب سفر به گرای 270 درجه با حضور نویسنده آن در ر رم رونمایی واهد شد

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ، با همکاری مؤسسهه Подробнее

Читать дальше ...
افتتاح نمایشگاه عکس عشایر ایران در شهر ماترا

افتتاح نمایشگاه عکس عشایر ایران در پایتخت فرهنگی اروپا

با مشارکت رایزنی رهنگی ایران در ایتالیا ، از ساعت 18:30 روز جمعه 8 نوامبر 2019 мес. (17 هبان ماه 1398) نمیشگاهرسعت با عنوان "اقوام و سرزمین ای ریسنده: مسیرهای Подробнее

Читать дальше ...
Редакционная новость "Направление Путешествие 270 °"

Презентация книги Дехгана "Путешествие по направлению 270 °".

Иранский институт культуры в Риме в сотрудничестве с Итальянским институтом Ближнего и Дальнего Востока (ISMEO) организует собрание для презентации книги Ахмад Дехган озаглавленный Подробнее

Читать дальше ...
Народы и Терре делла Лана. Фотовыставка в Матере

Традиции, культуры и взгляды; На путях трансчеловека

Вдоль хрупкой, но устойчивой сети овечьих следов, которые отмечают ландшафты южной Италии, проходят сотни лет истории нашей страны через безмолвную эпопею пастухов и Подробнее

Читать дальше ...
نمایش آثار حجم هنرمند ایرانی در جشنواره هنری تصاویر خیال ایتالیا

منتخبی از آثار حجم سارا توانا در جشنواره هنری تصاویر خیال به نمایش گذاشته شد

Подробнее که از 37 بان لغایت 4 بهمن ماه Подробнее

Читать дальше ...