همکاری دانشگاه لیج فارس و پژوهشگاه ivio قطبی ایتالیا

امضاء تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه خلیج فارس و پژوهشگاه ult قطبی ایتالیا

دانشگاه خلیج فارس و پژوهشگاه ult قطبی ایتالیا به منظور توسعه روابط بین‌المللی خود ب تفاهمنامه امضا شده در زمینه سنجش از راه دور دریایی, علوم راداری و پردازش تصاویر راداری و سایر زمینههای مورد علاقه طرفین است; و محققان دو دانشگاه بهصورت مشترک بر روی محیطزیست و علوم جوی خلیج فارس به مطالعه خواهند پرداخت.

 - که به موجب آن در سال جاری پژوهشگران ایتالیایی برای اقامت چند ماهه و انجام مطالعات مشترک و مشاوره در پایاننامههای تحصیلات تکمیلی به دانشگاه خلیجفارس عزیمت خواهند کرد; و مچنین ادام مشترک در برنامه تبادل «اراسموس پلاس» اروپا در دستور کار همکاری دوجانبه رر درد.

از این ، تفاهم‌نامه مکاری بین دانشگاه خلیج‌فارس و وهشگاه جوی و ب و وای ایتالیا به مضا سبد.

доля