تازه های نشر

انتشار کتاب سی حکایت از نجینه ادبیات کهن ارسی

 رایزنی رهنگی ایران در ایتالیا کتاب «سی حکایت از گنجینه ادبیات کهن ارسی» را به اپ رساند. В возрасте که توسط گروه مترجمین زیر نظر پروفسور "بیانکا ماریا فیلیپینی" از زبان فارسی به ایتالیایی ترجمه ؛ و با مقدمه مشارالیها ؛ و محمد تقی امینی رایزن رهنگی ایران در ایتالیا ، در الب 1388 حه ، در شمارگان 1300 ار نسخه ؛ توسط انتشارت "ایل چرکیو" به چاپ رسیده ؛ و اردیبهشت ماه سال 155 با قیمت 1 ورو روانه بازار نشر ایتالیایی زبان گردیده استت.

در این کتاب 4 حکایت برگرفته از کتاب "کلیله و دمنه" ؛ 12 حکایت برگرفته از کتاب «مرزبان نامه» (اثر اسپهبد مرزبان- ترجمه سعدالدین وراوینی) ؛ 3 حکایت برگرفته از کتاب "سندباد نامه" (ترجمه ظهیری سمرقندی) ؛ 3 حکایت برگرفته از کتاب "ابوس نامه" (اثر قابوس پسر وشمگیر) ؛ 6 حکایت برگرفته از کتاب "مثنوی معنوی" (اثر مولانا جلال الدین بلخی) ؛ 1 حکایت برگرفته از کتاب "منطق الطیر" (اثر عطار نیشابوری) ؛ و 1 حکایت نیز برگرفته از کتاب «مصیبت نامه» (اثر عطار نیشابوری) ترجمه و اپ گردیده است.

اِلِنا اِسکارینچی "؛ "فِدِریکا پونزو" ؛ "کارولینا کورتونِئو" ؛ "مِلیسا فِدی" ؛ ? ر نظر روفسور «بیانکا ماریا»: لیپینی »بوده اند. انتشارات "ایل چرکیو" ناشر این کتاب ، یک بنگاه نشر معتبر ایتالیایی است ؛ از این ، در انتشار 7 تاب دیگر با رایزنی رهنگی ایران در ایتالیا همکاری داشته است. 

доля