افتتاح نمایشگاه عکس عشایر ایران در شهر ماترا

افتتاح نمایشگاه عکس عشایر ایران در پایتخت فرهنگی اروپا

با مشارکت رایزنی رهنگی ایران در ایتالیا ، از ساعت 18:30 روز جمعه 8 نوامبر 2019 мес. (17 هبان ماه 1398) نمیشگاهرسعت با عنوان «اقوام و سرزمین ای ریسنده: مسیرهای چرگشت میان ایران و ایتالیا» ، ران و سرزمین ناه ریسد 

ان نمایشگاه که به مناسبت انتخاب شهر Matera به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا در سال 2019 г. در این شهر برگزار می گردد ؛ از ان در سال 2016 م. در شهر Pescara ؛ و متعاقباً در سال 2018 г. در شهرهای رم و تهران برپا گردیده ؛ و کتاب مصور ن نیز با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا انتشار یافته است.

مشارکت در برگزاری این نمایشگاه, بخشی از فعالیت های رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ان نمایشگاه, بخشی از فعالیت های رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیی است ؛ که در کنار برگزاری مجموعه برنامه فرهنگی "از مشهد تا ماترا" ؛ و ری انعقاد پیمان خواهرخواندگی شهر های توس و Matera ؛ نامگذاری متقابل خیابان هایی در دو ر ؛ و نصب سردیس ردوسی در این شهر انجام یافته است.

برگزاری نشست مطبوعاتی طرح از مشهد تا ماترای رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

افتتاح نمایشگاه عکس شهرمشهد در ماترا

آغاز مجموعه برنامه های فرهنگی از مشهد تا ماترا

 

доля