نشست دانشگاهی معماری معاصر ایران

نشست تخصصی گرایشات معماری معاصر ایران در دانشگاه ساپینزا شهر رم

با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ نظام معماری ؛ و دانشکده معماری دانشگاه ساپینزا شهر رم ، ازساعت 18.45 - 14.30 روز نجشنبه 28 марта 2019 г. نشست تخصصی «رایشات معماری معاصر ایران» در محل Aula Magna دانشکده معماری دانشگاه ساپینزا شهر رم به نشانی Gr رب, 53 راب

- عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی شهرداری تهران ؛ Domizia Mandolesi هماهنگ کننده دوره کارشناسی ارشد معماری دانشگاه ساپینزا ؛ و Роберто Керубини رابط بین الملل دپارتمان معماری و رح دانشگاه ساپینزا ؛ معمار Алессандра Де Сезарис ؛ و امران اار نادری (مؤسس مجله تخصصی معمار) 18 و از ساعت با حضور Laura Valeria Ferretti Guendalino Salimei و ا معماران دپارتمان معماری و رح دانشگاه ساپینزا, اند اد اد اد اد اد اد اد اد اد اد انا

 

доля