نمایندگان ایران در جشنواره بین المللی فیلم های آسیایی

نمایش دو فیلم ایرانی در جشنواره بین المللی فیلم های آسیایی شهر رم

در جریان برگزاری بیستمین دوره ی جشنواره ی بین المللی فیلم های آسیایی شهر رم (Asiateca кинофестиваль); با همکاری و مشارکت رایزنی فرهنگی, دو فیلم ایرانی, به شرح ذیل, نمایش داده خواهد شد:

«مارموز» به کارگردانی مال تبریزی / ساعت 22 روز جمعه 4 اکتبر 2019 г. / سینما New Sacher ر رم ؛

«ر شیرین» به ارگردانی رضا میر ریمی (حاضر در سالن) / ساعت 20.30 روز سه کنبه 8 اکتبر 2019 мес. / سینم New Sacher رم.

доля