ام خداحافظی رایزن فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا

همراهان گرامی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

به همگی شما ، از این فاصله ی ناگزیر ، درود می‌فرستم.

     نمی‌دانم ؛ از کجا ، طی 4 سال گذشته ؛ که سومین حضور خود در ایتالیا ؛ به عنوان رایزن فرهنگی را تجربه продолжить чтение

Читать дальше ...
Коллективное письмо иранских художников своим коллегам в мире

Corona Virus и коллективное письмо иранских художников своим коллегам в мире

Все мы, граждане любой страны и любой национальности, также являемся гражданами территории без границ и флагов под названием «Искусство» в мире, называемом продолжить чтение

Читать дальше ...